Verlangen

In de 40dagentijd stond het bijbelboek Ezechiël centraal. Pasen gaat over nieuw leven door de dood heen. Voor Jezus is dat de letterlijke dood en letterlijk een nieuw leven. Maar we mogen dat voor onszelf ook figuurlijk verstaan: opstaan uit de dorheid van ons leven, de dorheid van de tijd of deze plaats. Net zoals Ezechiël het volk van God opriep om op te staan uit haar doodse bestaan. Want door haar manier van doen, haar zoeken naar machtigen om op te kunnen steunen, haar negeren van haar verbondspartner – de Heer – leeft zij in een soort doodse staat. Of anders gezegd: bevindt zij zich op een doodlopend spoor. En zo kunnen ook wij ons op een doodlopende weg bevinden…
Maar deze zaterdagavond is het licht weer ontstoken – als teken dat de Heer nacht en nevel overwonnen heeft. Aan de ontreddering komt een einde – het licht staat symbool voor nieuwe hoop. Nieuw verlangen.

25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Ezechiël 36:25-26

God belooft zuiver water over zijn volk uit te gieten, om hen schoon te wassen. Om hen te reinigen. Zo wordt al het verkeerde weggespoeld – en in plaats daarvan geeft God een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat is herleven, dat is opstaan in een nieuw leven: het oude achter je laten, dat is voorbij en opnieuw beginnen. Telkens wanneer er in de kerk gedoopt wordt, mogen wij ons dat in herinnering brengen: met God, door Jezus kunnen wij opnieuw beginnen. En daarom is het ook goed om dat juist nu te benadrukken. Nu we aan de vooravond van Pasen staan. Nu we over een paar uur uitbundig zullen vieren dat Jezus is opgestaan – en wij met Hem.

We staan stil bij de doopvont om te vieren dat ook over ons water uitgegoten mag worden. Ook wij mogen het oude achter ons laten en opnieuw beginnen. Je kunt dan eenmalig in je leven doen – dat is helemaal mooi – maar het kan ook zijn dat je merkt dat het moeilijk is om niet steeds achterom te kijken. Soms doe je dat zelf. Soms herinneren anderen je daar aan. Je mag straks naar voren komen en het water voelen – als teken dat je rein bent voor Hem. Johannes de Doper doopte in de Jordaan – een doop van bekering en vergeving van zonden. Een doop die je rein maakte… Schoon, open, klaar om de mooie woorden van de Heer in je op te kunnen nemen.
Vanavond is de doopvont gevuld met water uit de Jordaan. Natuurlijk is water gewoon water, maar ik vind het een mooie gedachte om uit die rivier water te hebben – als teken van onze verbondenheid met allen die daar gereinigd zijn door de doop.

We dopen in de naam van de Vader, die ons gemaakt heeft en ons leven in zijn hand houdt. ‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook.’ (I Johannes 3:1)
We dopen in de naam van de Zoon, die gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan: Hij heeft ons met de Vader verzoend.
We dopen in de naam van de Heilige Geest, die ons leven wil vullen en ons alles wil leren over de Vader en de Zoon.

Zo mag u verbonden zijn met God de Heer, omdat zijn naam over u is uitgesproken. En in verbondenheid met Hem worden wij opgeroepen om ons toe te wijden aan Hem. Worden wij opgeroepen om ons van alle kwaad af te keren. Worden wij opgeroepen om ons te keren naar Christus en zijn Koninkrijk.
Als je je naar Christus keert, dan hoef je je ook niet te schamen om Jezus Christus als Redder en Verlosser te belijden, want het evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft. Hij is het Licht van de wereld, wie Hem volgt wandelt nooit meer in de duisternis. Hij is door de ontreddering heengegaan – uit liefde voor ons, om ons nieuwe hoop te geven, nieuw leven te geven.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhands Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen.

Heer onze God,
U bent zo goed voor ons
dat U alles voor ons over hebt.
U houdt zo veel van ons
dat U uw Zoon gegeven hebt
om voor ons te sterven.
Zo toont U ons uw liefde.
Dat maakt ons stil.
Daar waren we gisteren stil van.
Omdat die liefde
op bijzondere wijze tot ons komt.
De ontreddering is voelbaar
wanneer we tot ons laten doordringen
wat Jezus heeft ondergaan.
Voor uw liefde danken wij U.
Voor het offer van Jezus danken wij U.
Wek in ons het verlangen
om te leven vanuit uw liefde.
Vervul ons daarom met uw Geest,
want dat verlangen
houden wij niet uit onszelf
brandend.
We hebben uw hulp daarbij nodig.
Zegen ons daarom
met de kracht van uw Geest.
Zegen ons
met het vuur van uw Geest.
Met de volharding,
de trouw,
het geloof
dat het nieuwe leven begonnen is
toen uw Zoon
opstond
uit de dood.
Zegen ons
in uw naam
die ons belooft
dat U er zult zijn,
voor ons:
Vader,
Zoon
en Heilige Geest.
Amen

impressie van de viering op Stille Zaterdag 8 april 2012 in de Gereformeerde Kerk Ottoland 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: